5.11 Larm! Förpackningen är redan inaktiv (IMT) (NMVS_NC_PCK_27)

Möjliga orsaker till larm:

  • Förpackningen har redan avaktiverats i systemet, men förpackningens status motsvarar inte funktionen som använts (t.ex. förpackningen har status läkemedelsprov [Sample] och användaren försöker expediera [Dispense] förpackningen.

OBS! Detta larm utlöses endast om uppgifterna om förpackningen inte hittas i FiMVS-systemet (t.ex. preparat som importerats från ett annat EU-land till Finland med specialtillstånd) och FiMVS skickar en förfrågan till ett annat EU-lands läkemedelsverifikationssystem som utlöser larm.

Part Anvisningar för hantering av larm
Apotek / Sjukhusapotek / Läkemedelscentraler / Läkemedelspartiaffärer
  1. Kontrollera förpackningens status i läkemedelsverifikationssystemet (Verify).
  2. Gör en returfunktion för förpackningen som motsvarar dess rådande status (t.ex. om förpackningen registrerats som expedierad [Dispensed] ska du använda returfunktionen för expedieringen [Undo dispense]).
  3. Om returfunktionen lyckas har den ursprungliga funktionen gjorts av samma användare högst 10 dygn tidigare, dvs. det är sannolikt fråga om en funktion som återkallats men förpackningen har av misstag inte returnerats till läkemedelsverifikationssystemet. Förpackningens status är nu aktiv i systemet, och den kan avaktiveras i systemet på nytt. Användaren ska dock utreda orsaken till felet (t.ex. delad förpackning, som redan tidigare har öppnats och registrerats som expedierad, eller en förpackning som tagits bort från tidigare inköp utan att återkalla expedieringen) och sträva efter att ändra rutinerna så att felet inte upprepas.
  4. Om returfunktionen misslyckas och systemet ger meddelandet Fel! Tidsgränsen för statusändringen (240 h) har överskridits (NMVS_NC_PCK_20) eller Fel! Den ursprungliga funktionen är utförd från en annan plats (NMVS_NC_PCK_21) har den ursprungliga åtgärden vidtagits över 10 dygn tidigare och/eller den har vidtagits av en annan användare. Det kan vara fråga om en läkemedelsförfalskning. I detta fall får förpackningen inte expedieras till kunden innan orsaken till larmet har utretts. Lägg förpackningen åt sidan från andra läkemedelspreparat och märk tydligt ut att den inte får expedieras.
  5. Om det är inte möjligt att utreda förpackningens revisionsloggning i användarens eget IT-system ska man kontakta FiMVO (nmvs@fimvo.fi) för kontrollering av förpackningens revisionsloggning av de funktioner som utförts i Finland. OBS! I detta fall har inte förpackningens uppgifter laddats upp i FiMVS, utan i ett annat EU-lands läkemedelsverifikationssystem. FiMVO kan därför inte kontrollera förpackningens fullständiga revisionsloggning. Vid behov ska användaren kontakta innehavaren av försäljningstillståndet / leverantören av läkemedlet, så att de kan utreda förpackningens revisionsloggning i läkemedelsverifikationssystemet i det EU-land där uppgifterna finns.
  6. Om förpackningens revisionsloggning tyder på produktfel eller förfalskning ska misstankarna rapporteras till innehavaren av försäljningstillståndet via läkemedelspartiaffärens system för anmälan av produktfel eller direkt per e-post eller telefon. Anmälan ska innehålla de uppgifter som går att läsa på förpackningen, dvs. produktkod, serienummer, batchnummer och utgångsdatum. Det är bra att ta ett foto på förpackningen där 2D-koden och identifikationsuppgifterna i klartext framgår och bifoga det till anmälan. OBS. Förpackningen ska inte returneras till läkemedelspartiaffären innan orsaken till larmet är utrett och/eller det har tillåtits av innehavaren av försäljningstillstånd.
MAH / OBP

I detta fall har uppgifterna om förpackningen inte laddats upp i FiMVS-systemet, och därför kan FiMVO inte kontrollera förpackningens kompletta revisionsloggning. FiMVO kan kontrollera förpackningens revisionsloggning gällande funktioner som har gjorts i Finland (nmvs@fimvo.fi). Vid behov ska innehavaren av försäljningstillståndet/leverantören av läkemedlet utreda förpackningens revisionsloggning i ett annat EU-lands läkemedelsverifikationssystem genom att kontakta den organisation som administrerar systemet.