5.6 Larm! Förpackningen är redan inaktiv (NMVS_NC_PCK_19)

Möjliga orsaker till larm:

  • Samma användare har redan avaktiverat förpackningen i läkemedelsverifikationssystemet genom samma funktion. (OBS! Före larm utlöses får användaren tre gånger felmeddelandet NMVS_NC_PCK_23 Fel! Funktionen är redan utförd på denna plats.)
  • En annan användare har redan avaktiverat förpackningen i läkemedelsverifikationssystemet genom samma funktion.
  • I vissa sällsynta fall kan det hända att två förpackningar med identiska uppgifter har frisläppts för distribution.
Part Anvisningar för hantering av larm
Apotek / Sjukhusapotek / Läkemedelscentraler / Läkemedelspartiaffärer
  1. Kontrollera förpackningens status i EMVS-systemet (Verify).
  2. Gör en returfunktion för förpackningen som motsvarar dess rådande status (t.ex. om förpackningen registrerats som expedierad [Dispensed] ska du använda returfunktionen för expedieringen [Undo dispense]).
  3. Om returfunktionen lyckas har den ursprungliga funktionen gjorts av samma användare högst 10 dygn tidigare, dvs. det är sannolikt fråga om en funktion som återkallats men förpackningen har av misstag inte returnerats till läkemedelsverifikationssystemet. Förpackningens status är nu aktiv i systemet, och den kan avaktiveras i systemet på nytt. Användaren ska dock utreda orsaken till felet (t.ex. delad förpackning, som redan tidigare har öppnats och registrerats som expedierad, eller en förpackning som tagits bort från tidigare inköp utan att återkalla expedieringen) och sträva efter att ändra rutinerna så att felet inte upprepas.
  4. Om returfunktionen misslyckas och systemet ger meddelandet Fel! Tidsgränsen för statusändringen (240 h) har överskridits (NMVS_NC_PCK_20) eller Fel! Den ursprungliga funktionen är utförd från en annan plats (NMVS_NC_PCK_21) har den ursprungliga åtgärden vidtagits över 10 dygn tidigare och/eller den har vidtagits av en annan användare. Det kan vara fråga om en läkemedelsförfalskning. I detta fall får förpackningen inte expedieras till kunden innan orsaken till larmet har utretts. Lägg förpackningen åt sidan från andra läkemedelspreparat och märk tydligt ut att den inte får expedieras.
  5. Om användaren inte lyckas utreda orsaken till larmet kan användaren be FiMVO kontrollera förpackningens revisionsloggning (nmvs@fimvo.fi). I alla fall har inte förpackningens uppgifter laddats upp i FiMVS, utan i ett annat EU-lands läkemedelsverifikationssystem. I dessa fall kan FiMVO inte kontrollera förpackningens fullständiga revisionsloggning. FiMVO kan endast kontrollera de funktioner som utförts i Finland. Vid behov ska användaren kontakta innehavaren av försäljningstillståndet / leverantören av läkemedlet, så att de kan utreda förpackningens revisionsloggning i läkemedelsverifikationssystemet i det EU-land där uppgifterna finns. Begäran om utredning ska innehålla de uppgifter som går att läsa på förpackningen, dvs. produktkod, serienummer, batchnummer och utgångsdatum. Det är bra att ta ett foto på förpackningen där 2D-koden och identifikationsuppgifterna i klartext framgår och bifoga det till anmälan. Om förpackningens revisionsloggning tyder på produktfel eller förfalskning ska misstankarna rapporteras till innehavaren av försäljningstillståndet via läkemedelspartiaffärens system för anmälan av produktfel eller direkt per e-post eller telefon. OBS. Förpackningen ska inte returneras till läkemedelspartiaffären innan orsaken till larmet har utretts och/eller det är överenskommet med innehavaren av försäljningstillståndet.
MAH / OBP Om ett apotek/en läkemedelspartiaffär tar kontakt på grund av detta larm kan man be FiMVO att kontrollera förpackningens revisionsloggning (nmvs@fimvo.fi). I samtliga fall har uppgifterna om förpackningen inte laddats upp i FiMVS-systemet utan i något annat EU-lands läkemedelsverifikationssystem, och därför kan FiMVO inte kontrollera förpackningens kompletta revisionsloggning. FiMVO kan kontrollera förpackningens revisionsloggning gällande funktioner som har gjorts i Finland. Vid behov ska innehavaren av försäljningstillståndet/OBP utreda förpackningens revisionsloggning i ett annat EU-lands läkemedelsverifikationssystem genom att kontakta den organisation som administrerar systemet.